RSS

Đề án thiết lập trang thông tin điện tử (mẫu)

13 Th12

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước”. Chúng tôi xin cung cấp mẫu Đề án thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp

ĐỀ ÁN

THÀNH LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WEBSITE)

I. THÔNG TIN CHUNG

 1. Tên đơn vị chủ quản website (Đơn vị):
 2. Địa chỉ:
 3. Đơn vị quản lý trực tiếp:
 4. Các chức năng, nhiệm vụ chính được giao:
 5. Các cơ sở pháp lý:

II. NỘI DUNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG WEBSITE

 1. Sự cần thiết xây dựng website:
 2. Mục tiêu xây dựng website:
 3. Dự kiến nhà cung cấp dịch vụ để cài đặt (hosting) website và tên miền để đăng ký qua Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC):
 4. Thông tin trên website:

a) Nội dung thông tin chủ yếu, bao gồm:

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đơn vị và các đơn vị trực thuộc (nếu có);

– Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Đơn vị;

– Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN, văn bản pháp luật có liên quan hoặc các văn bản khác của ngành và của Đơn vị ban hành;

– Thông tin tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và Chính phủ về lĩnh vực KH&CN, cung cấp thông tin về các hoạt động của ngành KH&CN trên mạng Internet và các hoạt động theo chức năng của Đơn vị;

– Quy trình, thủ tục hành chính được thực hiện bởi các đơn vị trực thuộc, tên của người chịu trách nhiệm trong từng khâu thực hiện quy trình, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính (nếu có);

– Danh mục địa chỉ thư điện tử chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền (nếu có);

– Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công (nếu có);

– Danh mục các hoạt động trên môi trường mạng được thực hiện tại Đơn vị như: Cung cấp, trao đổi, thu thập thông tin với tổ chức, cá nhân trên mạng; Chia sẻ thông tin trong nội bộ và với cơ quan khác của Nhà nước; Cung cấp các dịch vụ công và các giao dịch trực tuyến khác theo quy định của Chính phủ (nếu có);

– Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân qua mạng (nếu có);

– Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ của Đơn vị (nếu có);

– Các chuyên mục thông tin khác theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc đã được qui định.

b) Cơ chế cung cấp và cập nhật thông tin cho website:

– Cơ chế cung cấp và cập nhật thông tin đã được Lãnh đạo Đơn vị thông qua để triển khai thực hiện;

– Có qui định rõ ràng về thời gian và tần suất cập nhật thông tin lên website;

– Có qui trình tiếp nhận, đưa thông tin, duyệt và xuất bản thông tin;

– Có cán bộ đầu mối liên hệ khi cần đối với website (kỹ thuật và nội dung) và các thông tin liên quan tới cán bộ đó.

c) Ban biên tập thông tin lên website:

– Có Ban biên tập được thành lập theo Quyết định của Lãnh đạo Đơn vị;

– Trưởng ban Biên tập phải là cán bộ Lãnh đạo Đơn vị, chịu trách nhiệm về website;

– Có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng. Có sự phân công công việc cho từng thành viên của Ban biên tập.

 1. Tính năng kỹ thuật và giải pháp công nghệ

– Bố cục rõ ràng, hợp lý đảm bảo mỹ thuật

– Các tính năng kỹ thuật của website:

Tương thích với nhiều trình duyệt phổ dụng:

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Trình duyệt Internet khác:……………………………………

Sử dụng tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật cho kết nối và tích hợp dữ liệu:

 • XML
 • RSS v1.0/v2.0
 • ATOM

Sử dụng tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật  cho bảo mật hệ thống:

 • Mức mạng (Network):
 • Mức xác thực (Authentication):
 • Mức người sử dụng (User):
 • Mức CSDL (Database):

Sử dụng tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật cho lưu trữ thông tin:

 • Lưu trữ ngay tại máy chủ (Centralized database):
 • Lưu trữ trên nhiều máy chủ (Distributed Database):
 • Lưu trữ tại thiết bị ngoài (Ổ cứng di động, băng từ, ổ đĩa quang từ, USB v.v…):                                           
 • Trung tâm lưu trữ dữ liệu (Data Center):
 • Lưu trữ nối mạng (Network Attached Storage):
 • Mạng Lưu trữ (Storage Area Network ):
 • Phần mềm quản lý bộ nhớ (Storage Management Software):
 • Khác (đề nghị ghi rõ):……………………………………..

– Thuận tiện cho các thao tác sử dụng

– Có thiết kế đẹp, bảng màu phù hợp

– Có cấu trúc chuyên mục thông tin rõ ràng

– Phông chữ Unicode

– Hiển thị thông tin nhanh chóng

– Địa chỉ liên lạc rõ ràng

– Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thỏa mãn điền kiện (phân loại theo Bộ Thông tin và Truyền thông):

 • Mức 1
 • Mức 2
 • Mức 3
 • Mức 4

– Cho phép liên lạc trực tiếp với cán bộ quản trị Website

– Khả năng thực hiện diễn đàn trao đổi

 • Diễn đàn có khả năng thảo luận trực tiếp (online)
 • Diễn đàn cho phép hỏi đáp (offline)

– Kết nối website của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN và website chính thức của Đảng Cộng sản ViệtNamvà Chính phủ.

– Tìm kiếm nhanh nội dung trên site

– Có các thông tin được lưu lại theo thời gian (tuần/tháng/năm)

– Cho phép khai thác cơ sở dữ liệu chuyên dụng

– Thống kê truy nhập

 • Có số lượng người truy cập trung bình
 • Có số trang web được người dùng truy nhập (Page View)
 • Có thời gian người dùng sử dụng website/tháng (Page View Duration)                                                  

– Có văn bản qui định về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

– Có qui trình bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

– Định danh người sử dụng

– Thông báo các cập nhật tự động

– Cá nhân hóa truy cập

– Hỗ trợ truy cập di động

– Phương thức kết nối

 • Qua kênh thuê riêng (Leased line):
 • Đường dây thuê bao bất đối xứng (ADSL):
 • Đường cáp quang tới từng địa điểm (FTTH):
 • Qua mạng truyền số liệu chuyên dụng của Đảng và Chính phủ:
 • Qua mạng VinaRen:
 • Qua mạng truyền số liệu quốc gia VIETPAC:
 • Qua mạng số đa dịch vụ (ISDN):
 • Qua Dial-up:
 • Thông qua kết nối của đơn vị thuê đặt máy chủ:
 • Thông qua các phương thức kết nối khác (đề nghị ghi rõ): ……………………………………………………………

– Giải pháp bảo trì

 • Có hoạt động bảo trì cho máy chủ chạy website:
 • Có hoạt động bảo trì phần mềm sử dụng chạy website:
 1. Thiết kế sơ bộ website

– Thiết kế mẫu (template) trang chủ và trang nội dung;

– Mô hình hoạt động của hệ thống;

– Cấu trúc thông tin;

– Giao diện quản trị (nếu có).

III. DỰ TOÁN KINH PHÍ

– Kinh phí cho việc xây dựng website:

– Kinh phí thu thập thông tin và cập nhật dữ liệu hàng năm:

– Kinh phí duy trì website hàng năm (tên miền, hosting):

– Nguồn vốn đầu tư:

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Nêu cụ thể bảng tiến độ thực hiện từ khi thiết kế đến khi vận hành website.

V. HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Đánh giá toàn diện hiệu quả của việc đầu tư xây dựng website, trong đó cần nêu rõ:

– Hiệu quả đối với công tác quản lý hoặc hoạt động chuyên môn của Đơn vị;

– Hiệu quả đối với công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin của Bộ;

– Hiệu quả đối với kinh tế-xã hội.

VI. PHỤ LỤC

Kèm theo đề án, cần xây dựng Hồ sơ xin cấp phép website bao gồm:

 1. Đơn xin cấp phép theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 2. Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản.
 3. Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm.
 4. Bản sao giấy phép thành lập hoặc đăng ký hoạt động của tổ chức xin phép thành lập website.
 5. Bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính của website.

                                                                                  

 

Thủ trưởng Đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Advertisements
 

Nhãn: , ,

One response to “Đề án thiết lập trang thông tin điện tử (mẫu)

 1. Đề nghĩ hỗ trợ thủ tục xin cấp phép đề án thiết lập trang thông tin điện tử

  08.09.2016 at 15:41

  Xin hỏi, không biết là quý cty có hỗ trợ thực hiện thủ tục xin cấp phép đề án thiết lập trang thông tin điện tử không? Nếu có thì chi phí cần thiết là bao nhiêu?

   

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: